yum -y install zsh
chsh -s /bin/zsh
echo $SHELL
yum -y install git
wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh
git clone git://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions
vi ~/.zshrc

#修改文本

plugins=(
git zsh-autosuggestions
)

查看系统当前使用的shell

echo $SHELL

查看系统是否安装了zsh

cat /etc/shells

用yum安装zsh

$ yum -y install zsh

切换shell至zsh,代码如下:

chsh -s /bin/zsh

安装完不用reboot,logout一次就行啦~~

echo $SHELL

得到如此结果/bin/zsh,证明shell已经切换成功了。

下面开始安装oh-my-zsh
oh-my-zsh源码是放在github上的,所以先要安装git

4、安装git:

yum -y install git

5、安装oh-my-zsh:

wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh

如果显示如下界面表示成功:

__ __
____ / /_ ____ ___ __ __ ____ _____/ /_
/ __ \/ __ \ / __ `__ \/ / / / /_ / / ___/ __ \
/ /_/ / / / / / / / / / / /_/ / / /_(__ ) / / /
\____/_/ /_/ /_/ /_/ /_/\__, / /___/____/_/ /_/
/____/ ….is now installed!
Please look over the ~/.zshrc file to select plugins, themes, and options.

p.s. Follow us at https://twitter.com/ohmyzsh.

p.p.s. Get stickers and t-shirts at http://shop.planetargon.com.

安装autosuggestions

git clone git://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions
vim ~/.zshrc

修改文本

plugins=(
git zsh-autosuggestions
)
分类: 未分类

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注